Polityka prywatności

Dbając o bezpieczeństwo użytkowników naszego Serwisu, wykonując jednocześnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („RODO”) poniżej przedstawiamy Ci informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz plików cookies.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Suwiczak
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław Polska
przez e-mail: ms@lightapply.com
telefonicznie: +48606870080

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zależności od podejmowanych przez Ciebie działań, podstawą przetwarzania Twoich danych może być:

 1. Zawarcie, realizacja umowy zawartej miedzy Panią/Panem a Administratorem oraz założenie konta – art. 6 ust. 1 lit. B RODO (wykonanie umowy).
 2. Spełnienie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowości oraz wypełnianie innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. C RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 3. Cele Archiwizacyjne – art. 6 ust. 1 lit. C RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
 4. Dochodzenie i obrona roszczeń – art. 9 ust. 2 lit. F RODO (przetwarzanie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 5. Marketing bezpośredni – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes).
 6. Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes).
 7. Badanie oczekiwań oraz zadowolenia Klientów Serwisu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes).
 8. Wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody).

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 1. osobom upoważnionym przez Administratora (współpracownicy, pracownicy Administratora),
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartej przez Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych i osoby upoważnione przez te podmioty, których udział w realizacji usług jest konieczny (podmioty współpracujące przy realizacji świadczonych usług przez Serwis, firmy świadczące usługi księgowe, dostawcy usług IT),
 3. podmiotom, którym Administrator udostępnił dane osobowe wypełniając obowiązek prawny ciążący na administratorze.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora tylko tak długo, jak to jest konieczne do osiągnięcia celów przetwarzania danych. Administrator będzie przetwarzał twoje dane do czasu zakończenia świadczenia usług, a po tym okresie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym dotyczące archiwizacji danych i dokumentów lub przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do upływu terminu przedawnienia).

Przysługujące prawa

Przysługują Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 6. przenoszenia swoich danych osobowych,
ponadto przysługuje Pani/Panu:
 1. 7) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 2. prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych(obecnie Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).

Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, dający gwarancję wysokiego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Gwarancje te wynikają z zobowiązania do stosowania klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Pani/Pan jest zobowiązana/y do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do realizacji/kontynuacji Umowy, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji/kontynuacji Umowy.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, która opiera się̨ wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tą osobę, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:

Administrator wykorzystując otrzymane od Ciebie dane osobowe dokonuje ich profilowania w celu tworzenia profilu stanowisk pracy, wymagań pracodawców, dostosowanych do odpowiedniego doświadczenia, umiejętności i wykształcenia Kandydata, umożliwiające automatyczne dopasowanie Kandydata do profilu zawodowego przedstawionego w ofercie pracy.

Jednocześnie, jeżeli którakolwiek z powyższych informacji jest dla Ciebie niejasna, budzi Twoje wątpliwości zawsze możesz skontaktować się z Administratorem, odpowiemy na wszelkie Twoje pytania.