Regulamin usługi „Elektroniczny system LightApply” („Regulamin”) – wersja z dnia 01.06.2022

Nota prawna: Regulamin stanowi jednocześnie umowę subskrypcyjną zawieraną z LightApply Sp. z o.o. („My”) i ma zastosowanie do każdej organizacji, która opłaciła subskrypcję serwisu oferowanego agencjom pracy tymczasowej przez LightApply oraz użytkowników. O ile nie wskazano inaczej, Regulamin odnosi się do każdej takiej organizacji czy użytkownika (Klienta) bezpośrednio („Ty”, „Ciebie”), w zależności od kontekstu.

Jako Klient zapewniasz Nas, że jesteś właścicielem lub jesteś w inny sposób uprawniony do wszelkich treści zamieszczanych w Serwisie przez Ciebie oraz Użytkowników końcowych działających w ramach udzielonego Ci dostępu do Serwisu i kontrolujesz korzystanie z Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi zarządzasz uprawnieniami oraz dostępem do Serwisu, a także modyfikowaniem lub usuwaniem treści, które zamieszczane są w ramach Usługi.

Z uwagi na fakt, że możemy okazjonalnie i w uzasadnionych przypadkach modyfikować Regulamin, możesz otrzymywać od nas powiadomienia o aktualizacjach. Jeśli nie zgadzasz się lub nie możesz przestrzegać zmodyfikowanych warunków Regulaminu, powinieneś rozwiązać Umowę i zaprzestać korzystania z Usługi. Korzystanie z Usługi po upływie okresu wypowiedzenia oznacza wiążącą akceptację zmian.

Regulamin wchodzi w życie w dniu: 01.06.2022 r.

 1. ZAWARCIE UMOWY I KORZYSTANIE Z SERWISU

  Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu, zawierania Umowy, oraz zasady korzystania z Usługi świadczonej pńrzez Nas tj. LightApply. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

  1. Administrator – Użytkownik końcowy posiadający specjalne uprawnienia w ramach Serwisu, który może uzyskiwać dostęp, monitorować, używać, eksportować i ujawniać wszystkie treści publikowane przez Użytkowników końcowych zgodnie zobowiązującymi przepisami lokalnymi oraz tworzeniem własnych Treści zgodnie z Regulaminem.
  2. Akty Prawne – przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w dacie zawarcia Umowy oraz te, które wejdą w życie w okresie jej obowiązywania, z uwzględnieniem ich zmian następujących w tym okresie.
  3. AWS – oznacza platformę chmurową oferowaną przez Amazon Web Services, Inc., za pośrednictwem której udostępniamy Ci Serwis.
  4. Cennik – cennik, który stanowi dla nas podstawę wyliczenia Twojej Opłaty Subskrypcyjnej. Możemy zmienić Cennik w każdym czasie, a zmiana taka ma zastosowanie począwszy od nowego Okresu Subskrypcyjnego.
  5. Dane Osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej wprowadzane do Serwisu lub przetwarzane w związku z zawarciem Umowy lub świadczeniem Usługi.
  6. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Jesteś zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Jeśli zapomnisz swojego Hasła, możesz je odzyskać korzystając z funkcji resetowania Hasła w Serwisie. W zależności od kontekstu, Hasło może odnosić się również do haseł Użytkowników końcowych.
  7. Klient – oznacza Ciebie, jako organizację, która zawarła z Nami Umowę, będącą jednocześnie przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny, która nabywa Usługę w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  8. Klient Chroniony - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, dla której działalność, w związku z którą świadczymy Usługę, nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z klasyfikacji PKD.
  9. Konto – przestrzeń, którą udostępniamy Tobie w ramach Serwisu umożliwiającą korzystanie z Usługi oraz zarządzanie kontami Użytkowników końcowych. Dostęp do Konta uzyskiwany jest za pomocą Loginów i powiązanych z nimi Haseł. Wysokość Opłaty Subskrypcyjnej będzie uzależniona od ilości osób, które są obsługiwane w Serwisie w ramach przyznanych Ci uprawnień, zgodnie z zasadami określonymi w aktualnie obowiązującym Cenniku.
  10. Licencja - licencja na Oprogramowanie udzielona Tobie przez Nas na czas Okresu Subskrypcyjnego, w zamian za zapłatę Opłaty Subskrypcyjnej.
  11. LightApply – oznacza nas, czyli LightApply spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000849943, NIP: 8943156010, REGON: 38652056500000.
  12. Login – Twój identyfikator w ramach Serwisu podany podczas tworzenia Konta. będący jednocześnie Twoim adresem e-mail. W zależności od kontekstu, Login może odnosić się również do loginów Użytkowników końcowych.
  13. Materiały – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacjeo Usłudze, wizualizacje Usługi, opisy, instrukcje, materiały wprowadzające), dane, bazy danych, biblioteki, w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu przez Nas.
  14. Okres Subskrypcyjny – okres dostępności Usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu, wynoszący 1 miesiąc kalendarzowy lub

   inny okres ustalony indywidualnie. Okres Subskrypcyjny liczony jest od dnia wysłania do Ciebie wiadomości e-mail, o której mowa w pkt III Regulaminu. Po upływie wspomnianych Okresu Subskrypcyjnego, o ile ani Ty ani My nie rozwiążemy Umowy na zasadach przewidzianych w Regulaminie, Umowa ulega automatycznemu wydłużeniu na kolejny Okres Subskrypcyjny.

  15. Opłata / Opłata Subskrypcyjna – wyliczona na podstawie aktualnego Cennika opłata, obejmująca gotowość do świadczenia przez Nas Usługi. Opłata jest określoną w złotych polskich kwotą netto, płatną miesięcznie z dołu, na zasadach określonych Regulaminem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Nas. Jako nasz Klient, zobowiązujesz się do uiszczenia Opłaty w terminie określonym w Umowie, za pośrednictwem aktualnie akceptowanych przez Nas metod i kanałów płatności.

  16. Oprogramowanie – oprogramowanie objęte Licencją, z wykorzystaniem którego świadczona jest Usługa, udostępniane Tobie przez Nas w Okresie Subskrypcyjnym, na zasadach określonych w Regulaminie.

  17. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania świadczenia i korzystania z Usługi oferowanej przez Nas za pośrednictwem Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Twoje i LightApply. Jest to również regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny.

  18. Serwis – platforma świadczenia Usługi prowadzona przez Nas.

  19. Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne, informacje, teksty, pliki, biblioteki, bazy danych, dane lub wszelkie inne materiały, które są przesyłane, wprowadzane, przechowywane lub w inny sposób udostępniane w Serwisie w związku z korzystaniem z Usługi przez Ciebie lub upoważnionego przez Ciebie Użytkownika końcowego.

  20. Umowa – umowa, którą zawierasz z Nami poprzez akceptację Regulaminu, dotycząca świadczenia na Twoją rzecz Usługi w Okresie Subskrypcyjnym, w zamian za zapłatę Opłaty Subskrypcyjnej.

  21. Usługa – gotowość do świadczenia przez Nas usługi polegającej na udzieleniu Tobie oraz Użytkownikom Końcowym dostępu do Serwisu na podstawie Regulaminu oraz Umowy, za wynagrodzeniem w postaci Opłaty Subskrypcyjnej w Okresie Subskrypcyjnym, polegająca na prowadzeniu Konta oraz umożliwieniu Tobie komunikowania się, przechowywania i przetwarzania informacji oraz dokumentów, a także zarządzania Twojądziałalnością operacyjną.

  22. Użytkownik końcowy – oznacza osoby, które upoważniłeś do korzystania z Serwisu (w tym osoby z lub spoza Twojej organizacji).

  23. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu lub zawarcia Umowy.szczególności w formie elektronicznej, określające Twoje dane konieczneZamówienie - zamówienie na Usługę składane Nam przez Ciebie, w

  24. Zamówienie - zamówienie na Usługę składane Nam przez Ciebie, w szczególności w formie elektronicznej, określające Twoje dane konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy, w szczególności dane firmy, którą reprezentujesz (nazwę, adres, NIP, KRS, REGON, adres e-mail, a w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą -

 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Wymagania Techniczne i dodatkowe opłaty. Korzystanie z Serwisu wymaga stałego dostępu do Internetu, jest jednak możliwe na wszystkich nowoczesnych urządzeniach stacjonarnych i mobilnych oraz za pośrednictwem wszystkich rodzajów przeglądarek, w tym:

   1. Microsoft Edge;
   2. Mozilla Firefox;
   3. Google Chrome;
   4. Opera;
   5. Safari.

   Korzystanie z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia sieciowego (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z wybranym przez Ciebie pakietem taryfowym lub kosztów innych mediów, np. energii elektrycznej.

  2. Prawa do korzystania. Ty i Użytkownicy końcowi mają prawo dostępu do Serwisu i korzystania z niego wyłącznie w sposób zgodny z Aktami Prawnymi, Regulaminem oraz umowami, które z Nami zawarłeś.

  3. Dopuszczalne korzystanie. Korzystanie z Serwisu przez Ciebie i Użytkowników końcowych musi spełniać poniższe wymogi:

   1. Czynności zabronione. W każdym wypadku zabronione jest:

    1. uzyskiwanie dostępu oraz korzystanie z obszarów niepublicznych (które nie są dostępne dla Ciebie i Użytkowników końcowych zgodnie z niniejszym Regulaminem) Usługi oraz systemów Naszych lub naszych podwykonawców;

    2. sondowanie, skanowanie lub testowanie podatności Serwisu, a także jakiegokolwiek systemu lub sieci, lub naruszanie i usiłowanie naruszenia bądź obejścia jakichkolwiek środków bezpieczeństwa lub uwierzytelniania, które są stosowane do świadczenia Usługi;

    3. uzyskiwanie dostępu do Serwisu w jakikolwiek inny sposób niż poprzez autoryzowane przez Nas interfejsy;

    4. podejmowanie prób zakłócenia lub przeciążenia infrastruktury Serwisu przy wykorzystaniu wielokrotnych i nieuzasadnionych żądań serwera (np. za pomocą "botów" lub innych zautomatyzowanych systemów do wysyłania takich żądań);

    5. zakłócanie lub uniemożliwianie dostępu do Usługi innym podmiotom z niej korzystającym, w tym zwłaszcza innym klientom lub użytkownikom końcowym;

    6. korzystanie z Serwisu w celu prowadzenia, promowania lub wspierania działań niezgodnych z prawem;

    7. wynajmowanie, sprzedawanie, dzierżawienie Usługi osobom trzecim;

    8. dezasemblowanie, dekompilowanie lub odtwarzanie kodu źródłowego Serwisu lub Oprogramowania lub wspieranie podmiotu trzeciego w tym zakresie. W przypadku wykrycia wad Oprogramowania lub Serwisu lub ich nieinteroperacyjności z jakimkolwiek innym programem, masz obowiązek niezwłocznie nas o tym powiadomić. Jednocześnie zobowiązujesz się we własnym zakresie nie dokonywać jakichkolwiek zmian oraz niepodejmować działań mających na celu dokonanie takich zmian.

   2. Zasady zamieszczania Treści w ramach Serwisu. Zarówno Ty jak i Użytkownicy końcowi nie mogą zamieszczać w ramach Serwisu Treści, które:

    1. naruszają obowiązujące przepisy prawa, prawa własności intelektualnej osób trzecich lub prawo do prywatności lub wizerunku osoby trzeciej;

    2. zawierają wirusy, boty lub podobne szkodliwe oprogramowanie; lub

    3. zawierają informacje, których nie masz prawa udostępniać zgodnie z prawem lub jakimkolwiek obowiązkiem umownym.

  4. Administratorzy. W ramach Konta Klienta dla wybranej osoby nadawany jest status Administratora organizacji. Z poziomu Administratora organizacji możesz zarządzać liczbą Użytkowników końcowych lub przyznać uprawnienia Administratora także innym osobom. Administratorzy mają możliwość uzyskiwania dostępu, monitorowania, używania, eksportowania i ujawniania wszystkich Treści publikowanych przez Użytkowników końcowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz tworzenia i zapisywania własnych Treści. Jesteś odpowiedzialny za wybór Administratora i zapewnienie, że będzie on korzystał z Serwisu zgodnie z Regulaminem. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania wybranego przez Ciebie Administratora.

  5. Materiały i Oprogramowanie. Zamieszczone w Serwisie Materiały oraz Oprogramowanie stanowią własność LightApply i są chronione przez przepisy prawa własności intelektualnej. Zobowiązujesz się (i) przestrzegać obowiązujących praw autorskich i innych praw, które przysługują Nam lub podmiotom trzecim do Materiałów oraz Oprogramowania, a także (ii) zagwarantować przestrzeganie tego obowiązku także przez Użytkowników końcowych.

  6. Zgadzasz się chronić prawa własności intelektualnej, które przysługują Nam do Materiałów i Oprogramowania zarówno w trakcie jak i po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy oraz spełnić wszystkie Nasze uzasadnione pisemne żądania. Powiadomisz Nas w również niezwłocznie o wszelkich roszczeniach dotyczących Materiałów lub Oprogramowania, wysuniętych przez podmioty trzecie, o których powziąłeś informację.

  7. Treści. Zapewniasz nas, że jesteś właścicielem lub pozostajesz w inny sposób uprawniony do wszystkich Treści zamieszczanych w ramach Serwisu przez Ciebie lub Użytkowników końcowych i kontrolujesz te Treści, a ich zamieszczenie w Serwisie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. LightApply nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za Treści Twoje lub Użytkownika końcowego, w tym nie weryfikuje tych Treści przed lub po ich zamieszczeniu w Serwisie. Zgadzasz się zabezpieczyć, i zwolnić Nas z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wynikające z Treści zamieszczanych przez Ciebie lub Użytkowników końcowych w Serwisie.

  8. W zakresie, w jakim Treści mogą być chronione prawem własności intelektualnej, udzielasz Nam ograniczonej, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na dostęp, używanie, kopiowanie, reprodukowanie, przetwarzanie, adaptowanie, publikowanie, przesyłanie i wyświetlanie Treści w ograniczonych celach (i) świadczenia Usług i związanego z nimi wsparcia, które zapewniamy Tobie i Użytkownikowi końcowemu; (ii) wyświetlania Treści Tobie i innym Użytkownikom końcowym; (iii) analizowania i ulepszania Usług; (iv) dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

  9. Kopia zapasowa. Przyjmujesz do wiadomości, że Treści mogą być przez nas przechowywane w ramach naszej kopii zapasowej. Kopia zapasowa wykonywana jest:

   1. codziennie i automatycznie dla całego Serwisu – kopia taka jest usuwana automatycznie po upływie 7 dni od wykonania;

   2. w wybranych odstępach czasu ręcznie – kopię taką wykonujemy przed każdą aktualizacją mającą znaczny wpływ na funkcjonowanie Serwisu – kopia ta usuwana jest ręcznie, po upływie 6 miesięcy od wykonania.

 3. ZAWARCIE ORAZ WYKONYWANIE UMOWY

  1. Zamówienie. Zawarcie Umowy poprzedza przesyłanie przez Ciebie do Nas Zamówienia, w szczególności w formie elektronicznej, określającego wszystkie Twoje dane konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy, w szczególności w szczególności dane firmy, którą reprezentujesz (nazwę, adres, NIP, KRS, REGON, adres e-mail, a w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - także imię i nazwisko osoby prowadzącej taką działalność).

  2. W odpowiedzi na Zamówienie wyceniamy Usługę zgodnie z Cennikiem oraz przesyłamy do Ciebie ofertę na podany w Zamówieniu adres e-mail. Akceptacja naszej oferty następuje poprzez złożenie przez Ciebie oświadczenia o przyjęciu oferty, w szczególności w formie elektronicznej. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Nas oświadczenia o przyjęciu oferty.

  3. W ciągu 48 godzin od zawarcia Umowy i – jeśli nie nastąpiło to wcześniej – podania adresu e-mail stanowiącego Login, umożliwimy Ci dostęp do Usługi, przesyłając równocześnie wiadomość na adres e-mail stanowiący Login. Okres Subskrypcyjny liczy się od dnia wysłania powyższej wiadomości e-mail.

  4. Zobowiązujesz się w szczególności do:

   1. podawania w Zamówieniu oraz w ramach Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich wymaganych danych i ponosisz z tego tytułu wobec Nas pełną odpowiedzialność;

   2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym Danych Osobowych, podanych Nam w związku z zawarciem Umowy, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania; Masz możliwość zmiany wprowadzonych przez siebie danych w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

   3. zachowania w poufności Loginu i Hasła, w szczególności nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym;

   4. terminowej zapłaty Opłaty Subskrypcyjnej w pełnej wysokości;

   5. wykonania obowiązków z ust. 5.8;

   6. zapewnienia, że z jednego Konta będzie korzystać nie więcej niż jeden Użytkownik końcowy.

  5. Zobowiązujemy się świadczyć Usługę dokładając wszelkich uzasadnionych ekonomicznie starań, aby korzystanie z niej przez Ciebie i Użytkowników końcowych było niezakłócone, z zastrzeżeniem wymagań operacyjnych, w tym konserwacji i bezpieczeństwa Serwisu.

  6. Zawieszenie dostępu do Usługi. Przysługuje Nam prawo do czasowego zawieszenia lub ograniczenia świadczenia Usługi w razie zaistnienia niezależnych od Nas okoliczności uniemożliwiających lub ograniczających możliwość świadczenia Usługi lub powodujących konieczność zmiany funkcjonalności Serwisu. Za okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uznaje się w szczególności:

   1. obiektywną konieczność dostosowania sposobu świadczenia Usługi do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego organu lub orzeczenia sądowego;

   2. zmianę sposobu świadczenia Usługi spowodowaną wyłącznie obiektywnymi względami technicznymi lub technologicznymi.

  7. Każdorazowo poinformujemy Cię o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia Usługi poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta oraz zamieszczenie stosownego komunikatu w ramach Serwisu.

  8. W sytuacji, o której mowa w powyższym ustępach, jesteśmy uprawnieni do zachowania pobranych Opłat Subskrypcyjnej w pełnej wysokości. Opłaty Subskrypcyjne nie podlegają zwrotowi ani zmniejszeniu, chyba że co innego wynika z Regulaminu.

  9. Nasi podwykonawcy. Aby wspierać świadczenie Usługi, możemy korzystać z podwykonawców, w tym także z dostawców zasobów informatycznych / serwerowych w różnych krajach. Lokalizacja centrów danych wykorzystywanych przez Nas do przechowywania Treści zależy od możliwości dostępnych w ramach usług AWS – w przypadku, jeśli Twoje dane będą musiały zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, zapewnimy, aby taki transfer był bezpieczny oraz spełniał wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Naszej Polityce Prywatności i Plików Cookie.

 4. OPŁATA SUBSKRYPCYJNA

  1. Cennik; warunki płatności. Wysokość Opłaty Subskrypcyjnej jest kalkulowana w oparciu o Cennik obowiązujący w chwili złożenia przez Nas oferty, o której mowa w pkt III Regulaminu.

  2. Opłata Subskrypcyjna płatna jest z dołu za cały Okres Subskrypcyjny, stosownie do ilości Twoich Użytkowników końcowych obsługiwanych w Serwisie. W przypadku braku płatności w terminie, dostęp do Serwisu może zostać do czasu uiszczenia płatności zawieszony, co nie stanowi rozwiązania Umowy i nie zwalnia z obowiązku uiszczenia Opłaty Subskrypcyjnej za ten Okres Subskrypcyjny.

  3. Opłata jest określoną w złotych polskich kwotą netto, do której na zasadach określonych przepisami prawa doliczony zostanie podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązującej wysokości.

  4. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania Naszego rachunku bankowego. Upoważniasz Nas do wystawiania faktur bez Twojego podpisu oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej.

  5. Możemy obciążyć Cię opłatą za odnowiony Okres Subskrypcji w przypadkach wynikających z Regulaminu, zwłaszcza jeśli Twój dostęp do Konta został zawieszony z przyczyn, za które ponosisz odpowiedzialność.

  6. Rewizja Opłaty. Możemy okazjonalnie zmieniać Cennik, tj. stawki opłat za Usługę o czym poinformujemy Cię pocztą elektroniczną co najmniej trzydzieści (30) dni wcześniej. Zmiana obowiązuje od kolejnego Okresu Subskrypcyjnego. Jesteś odpowiedzialny za przekazanie Nam kompletnych i dokładnych informacji rozliczeniowych.

 5. LICENCJA

  1. Jesteśmy podmiotem uprawnionym do udzielenia Licencji na korzystanie z Oprogramowania w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

  2. W ramach Opłaty Subskrypcyjnej udzielamy Ci upoważnienia (Licencji) do korzystania z Oprogramowania wyłącznie w celu korzystania z Usługi i w jej zakresie, w Okresie Subskrypcyjnym, bez ograniczeń terytorialnych.

  3. Wykorzystywanie Oprogramowania w innym zakresie jest niedopuszczalne, chyba że wyrazimy na to uprzednio zgodę w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

  4. Pola eksploatacji. Licencja obejmuje następujące pole eksploatacji – korzystanie z Oprogramowania za pośrednictwem sieci Internet, w ramach Serwisu. Korzystanie z Usługi na innych polach eksploatacji jest możliwe na podstawie odrębnych ustaleń między Tobą a Nami w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

  5. Ani Ty jako Klient ani żaden Użytkownik końcowy nie możecie modyfikować Oprogramowania.

  6. Rodzaj Licencji. Licencja jest licencją niewyłączną, nieprzenoszalną, niepodzielną i nie obejmuje swym zakresem uprawnienia do udzielenia dalszej licencji (sublicencji), jakiegokolwiek innego przenoszenia uprawnień wynikających z niniejszej Umowy na podmioty trzecie, ani też jakiegokolwiek innego umożliwiania korzystania z Oprogramowania - z zastrzeżeniem poniższego ust. 5.7.

  7. Przysługuje Ci prawo do upoważnienia Użytkowników końcowych do korzystania z Usługi w zakresie uzyskanej Licencji.

  8. W przypadku upoważnienia Użytkowników końcowych do korzystania z Usługi, zobowiązujesz się:

   1. zobowiązać upoważnionych Użytkowników do odpowiedniego przestrzegania Regulaminu;

   2. uregulować odpowiednio z Użytkownikami końcowymi wszelkie niezbędne kwestie dotyczące korzystania z Usługi.

  9. Udzielenie przez Nas Licencji na Twoją rzecz nie powoduje utraty jakichkolwiek Naszych praw autorskich w stosunku do Oprogramowania czy Serwisu, jak również nie powoduje nabycia tychże praw przez Ciebie lub Użytkownika końcowego (a jedynie stanowi upoważnienie do korzystania z Oprogramowania i Serwisu w zakresie wyraźnie objętym Umową).

 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane udostępniane. Dane Osobowe Twoich przedstawicieli (osób fizycznych działających w Twoim imieniu) są przetwarzane przez Nas jako administratora danych osobowych.

  2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, zawarcia i wykonania Umowy oraz korzystania z Usługi.

  3. Obowiązek informacyjny LightApply. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Nas w celach oraz na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności i Plików Cookie. W szczególności Dane Osobowe Użytkownika końcowego mogą być przetwarzane w celu prawidłowej realizacji Usługi. Zmiana Polityki Prywatności i Plików Cookie nie stanowi zmiany Regulaminu.

  4. Dane Osobowe, o których mowa w punkcie VI nie stanowią Danych Osobowych powierzonych do przetwarzania Nam przez Ciebie, na podstawie punktu VII, w związku z korzystaniem z Serwisu. W niektórych przypadkach możemy stać się jednak niezależnym administratorem Danych Osobowych, o których mowa w punkcie VII, zwłaszcza jeśli jest to konieczne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 7. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Oświadczenie Klienta. Oświadczasz, że jesteś administratorem albo podmiotem przetwarzającym uprawnionym do dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, które są zamieszczane w ramach Serwisu.

  2. Powierzenie. Powierzasz Nam (jako procesorowi lub dalszemu procesorowi) do przetwarzania Dane Osobowe w zakresie określonym w ust. 7.7 poniżej i polecasz ich przetwarzanie, w zamian My zobowiązujemy się do ich przetwarzania zgodnie z Aktami Prawnymi i Regulaminem.

  3. Charakter przetwarzania. Charakter przetwarzania Danych Osobowych wynika z charakteru Usługi, którą dla Ciebie świadczymy – jest to więc przetwarzanie systematyczne, masowe i długoterminowe.

  4. Czas przetwarzania. Możemy przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie przez czas obowiązywania Umowy, w zakresie i celu przewidzianym w Umowie oraz niezbędnym dla jej wykonywania, w szczególności w celu świadczenia dla Ciebie Usługi.

  5. Zakres czynności przetwarzania. Przetwarzanie przez Nas Danych Osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  6. Kategorie osób. Powierzone Nam do przetwarzania Dane Osobowe dotyczą w szczególności następujących kategorii osób:

   1. Osoby przez Ciebie zatrudnione, kandydaci;

   2. Dane Twoich kontrahentów oraz osób działających w ich imieniu;

   3. Osoby zamieszczone w Twojej bazie, zwłaszcza osoby potencjalnie zainteresowane zatrudnieniem, czy osoby z którymi wcześniej współpracowałeś.

  7. Rodzaj Danych Osobowych. Powierzone Nam do przetwarzania Dane Osobowe obejmuje następujące rodzaje:

   1. Dane identyfikujące – imię, nazwisko, NIP, REGON, nr PESEL, nr dowodu osobistego;

   2. Dane adresowe / teleadresowe – w szczególności adres zameldowania / zamieszkania, adres prowadzonej działalności gospodarczej, nr telefonu, adres e-mail;

   3. Dane związane z historią zatrudnienia i wykształceniem – w szczególności wydane pozwolenia i certyfikaty, posiadane kwalifikacje, umiejętności, dotychczasowe zatrudnienie;

   4. Dane należące do szczególnych kategorii – w szczególności dane związane ze stanem zdrowia, dane o sytuacji majątkowej, dane związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym;

   5. Inne Dane Osobowe zamieszczone w Serwisie przez Ciebie lub Użytkownika końcowego.

  8. Obowiązki LightApply jako procesora. Zobowiązujemy się w szczególności:

   1. przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie – co dotyczy też przekazywania Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - chyba że obowiązek taki nakładają na Nas Akty Prawne, w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania informujemy Cię o tym obowiązku, o ile Akty Prawne nie zabraniają udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

   2. zapewnić, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;

   3. podejmować wszelkie środki wymagane na mocy Aktów Prawnych, w szczególności stosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę powierzonych do przetwarzania Danych Osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczyć Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Aktów Prawnych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

   4. przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa poniżej oraz w Aktach Prawnych;

   5. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Ci poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych Aktami Prawnymi;

   6. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, pomagać Ci wywiązać się z obowiązków określonych Aktami Prawnymi, w zakresie w jakim jest to wymagane prawem;

   7. uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, pomagać Ci wywiązać się z obowiązków określonych Aktami Prawnymi, w zakresie w jakim jest to wymagane prawem;

  9. Audyt przetwarzania. Jesteś uprawniony do przeprowadzania lub zlecenia audytorowi kontroli zgodności przetwarzania przez Nas powierzonych Nam Danych Osobowych z Aktami Prawnymi oraz Umową w przypadku, gdy poweźmiesz uzasadnione podejrzenie naruszenia przez Nas naszych obowiązków i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

  10. W każdym przypadku kontroli doręczysz Nam pisemne zawiadomienie o zamiarze jej przeprowadzania z jednoczesnym wskazaniem propozycji zakresu i terminu kontroli, wykazem osób upoważnionych do jej przeprowadzenia oraz opisem okoliczności uzasadniających jej przeprowadzenie.

  11. Mamy prawo odmówić kontroli w całości lub w części oraz udzielenia dostępu do miejsc przetwarzania Danych Osobowych, jeżeli jej przeprowadzenie, może w sposób niekorzystny wpłynąć na Nasze bieżące funkcjonowanie, wiązałoby się z ujawnieniem tajemnicy Naszego przedsiębiorstwa lub mogłoby zagrażać ujawnieniu innych danych osobowych, które przetwarzamy.

  12. Sub-procesorzy. Możemy powierzyć Dane Osobowe do przetwarzania podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu określonym w niniejszym Regulaminie, zgodnie z Regulaminem i Aktami Prawnymi, na co wyrażasz zgodę. Podmiotami trzecimi mogą być w szczególności podmioty świadczące usługi serwisowe Oprogramowania oraz podmioty zapewniające Nam wsparcie techniczne i organizacyjne, w tym teleinformatyczne.

  13. W razie powierzenia, o którym mowa powyżej, zapewnimy by na podmiot trzeci nałożone zostały te same obowiązki ochrony danych jak w Regulaminie.

  14. Dalsze powierzenie. W przypadku, w którym jesteś podmiotem przetwarzającym Dane Osobowe, w związku z czym jesteśmy dalszym podmiotem przetwarzającym i łączy nas stosunek dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych, zapewniasz Nas, że jesteś uprawniony do takiego dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych oraz ponosisz z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

  15. Usunięcie / Zwrot Danych Osobowych. Po rozwiązaniu Umowy, w zależności od Twojej decyzji: zwrócimy Ci lub trwale usuniemy Dane Osobowe oraz wszelkie ich istniejące kopie, niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia rozwiązania Umowy, chyba że Akty Prawne nakazują Nam ich dalsze przechowywanie. W przypadku braku Twojej decyzji co do zwrotu lub usunięcia Danych Osobowych w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy, trwale usuniemy Dane Osobowe.

 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  1. Reklamacje związane z Usługą można składać pisemnie na adres: ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław lub na adres e-mail: kontakt@lightapply.com. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać przyczyny reklamacji, żądanie oraz informacje pozwalające Cię zidentyfikować, tj. np. imię i nazwisko lub nazwę, dane adresowe, adres poczty elektronicznej.

  2. Rozpatrujemy reklamacje spełniające wymogi określone w ust. 8.1 powyżej w terminie do czternastu (14) dni od dnia ich otrzymania oraz informujemy Cię o wyniku ich rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, skontaktujemy się z Tobą w tym celu. Brak odpowiedzi na reklamację w powyższym terminie nie jest tożsamy z jej uznaniem.

 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Odpowiedzialność – zasady ogólne. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone drugiej Stronie oraz osobom trzecim zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz postanowieniami Regulaminu, zwłaszcza postanowieniami niniejszego punktu.

  2. Siła wyższa. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie / nienależyte wykonanie swojego świadczenia, jeśli takie niewykonanie / nienależyte wykonanie wynika z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza jej uzasadnioną kontrolą, w tym działania siły wyższej – tj. w szczególności (lecz nie wyłącznie) trzęsienia ziemi, pożaru, powodzi, embarga, zamieszek, ataków na systemy informatyczne przez strony trzecie (np. ataki hakerskie), niedoboru siły roboczej, działań lub zaniechań władz cywilnych lub wojskowych, wojny, aktów sabotażu lub terroryzmu. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony przyjmują, że (i) wystąpienie już jednego zdarzenia z wymienionych powyżej wystarczy do uznania, że doszło do zaistnienia zdarzenia siły wyższej; (ii) pandemia Sars-Cov-2 nie jest uznawana za zdarzenie siły wyższej, chyba że w związku z jej wystąpieniem weszły w życie przepisy prawa, które uniemożliwiają wykonywanie działalności przez którąkolwiek ze Stron lub uniemożliwiają wykonanie Umowy.

  3. Odpowiedzialność LightApply. Jeśli w wyniku korzystania z Usługi poniosłeś szkodę, wynikającą wyłącznie z naszego umyślnego niewłaściwego postępowania, nasza odpowiedzialność względem Ciebie ogranicza się wyłącznie do rzeczywistych i bezpośrednich strat (damnum emergens), do wysokości 5.000 (słownie: pięć tysięcy) PLN. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z:

   1. Przerwy. Wszelkie przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z nieprzestrzegania przez Ciebie lub Użytkownika końcowego wymagań technicznych określonych w Regulaminie lub też przerwy w świadczeniu Usługi, o których zostałeś poinformowany lub przerwy techniczne, które są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu;

   2. Ataków hakerskich. Atak hakerski stron trzecich lub inne złośliwe działania użytkowników;

   3. Nieprawidłowego korzystania. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z Serwisu przez Ciebie lub Użytkownika końcowego w sposób niezgodny z Regulaminem, umowami lub jakimikolwiek komunikatami lub instrukcjami kierowanymi do Ciebie i Użytkowników końcowych.

  4. Nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w granicach dozwolonych przepisami prawa polskiego jest wyłączona.

  5. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody, w tym utracone korzyści, które mogłyby wystąpić na skutek korzystania z Usługi, w tym za ewentualną utratę informacji / danych lub straty stanowiące następstwo korzystania lub braku możliwości korzystania z Usługi.

  6. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, wydatki lub koszty doradztwa, które Ty lub Użytkownik końcowy możecie ponieść w wyniku użycia przez inną osobę Hasła lub Konta, za wiedzą lub upoważnieniem Twoim lub Użytkownika końcowego lub bez niej.

  7. Odpowiedzialność Klienta. Ponosisz pełną odpowiedzialność za straty, szkody, wydatki i koszty doradztwa poniesione przez Nas z powodu niewłaściwego korzystania z Serwisu, Materiałów lub Konta przez Ciebie i Użytkowników końcowych – odpowiedzialność ta obejmuje wyłącznie rzeczywistą stratę (damnum emergens).

  8. Akceptując Regulamin, gwarantujesz, że Użytkownicy końcowi i wszelkie inne osoby, którym została udostępniona Usługa wskutek działań Twoich lub Użytkowników końcowych, będą przestrzegać zobowiązań wynikających z Regulaminu. Jeśli dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu obowiązków wynikających z Regulaminu, jesteś zobowiązany niezwłocznie wyłączyć dostęp danej osoby do Usługi oraz nas o tym powiadomić.

  9. Twoja odpowiedzialność za działania i zaniechania, które są podejmowane w ramach Konta Klienta lub Konta Użytkownika końcowego oraz za korzystanie z Usług przez Użytkownika końcowego lub jakiekolwiek osoby trzecie, której Ty lub Użytkownik końcowy ułatwiliście dostęp lub udostępniliście Usługę, jest taka sama, jak odpowiedzialność za Twoje własne działania i zaniechania.

  10. W każdym przypadku, jeśli Ty lub Użytkownik końcowy korzystacie z Serwisu niezgodnie z prawem, Regulaminem lub Umową, w szczególności poprzez zamieszczanie w Serwisie Treści niespełniających warunków Regulaminu, co spowoduje również odpowiedzialność prawną LightApply, zgadzasz się pokryć wszelkie koszty, które ponieśliśmy w celu dochodzenia lub obrony przed wszelkimi roszczeniami podmiotów trzecich, w tym koszty doradztwa prawnego, odszkodowań lub inne uzasadnione wydatki.

 10. ZMIANA REGULAMINU

  1. Regulamin opublikowany w dniu zawarcia Umowy obowiązuje do końca Okresu Subskrypcyjnego. Wszelkie zmiany korzystania z Usługi będą miały zastosowanie od nowego Okresu Subskrypcyjnego, chyba że zmiana w bieżącym Okresie Subskrypcyjnym wynika ze:

   1. zmiany przepisów prawa lub zmiany interpretacji powyższych przepisów wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

   2. zmiany sposobu świadczenia Usługi spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

   3. zmiany zakresu świadczenia Usługi poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności objętych Regulaminem.

  2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, udostępnimy Ci, z trzydziesto- (30) dniowym wyprzedzeniem, nowy tekst Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Ciebie adres e-mail przypisany do Konta – stanowi to wprowadzenie informacji o zmianie Regulaminu do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, abyś mógł zapoznać się z jej treścią.

  3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem trzydziestu (30) dni od dnia przesłania Ci informacji o zmianie, o której mowa w ust. powyżej. Brak pisemnego lub elektronicznego wypowiedzenia Umowy w terminie co najmniej 7 dni przed datą wejścia w życie zmian, której dotyczy informacja, oznacza, że je akceptujesz.

 11. ROZWIĄZANIE UMOWY

  1. Rozwiązanie. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, ze skutkiem na koniec Okresu Subskrypcji.

  2. Umowa może być rozwiązana przez którąkolwiek Stronę, jeśli druga Strona naruszy jej postanowienia i nie usunie takiego naruszenia w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania pisemnego / elektronicznego powiadomienia od strony nienaruszającej, ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym upływa okres czternastu (14) dni, z zastrzeżeniem ustępów następnych.

  3. W przypadku jeśli to My naruszymy Umowę i nie uda Nam się naprawić takiego naruszenia, na zasadach określonych wyżej, zwrócimy Ci wszelkie przedpłacone kwoty za Usługę na zasadzie proporcjonalności stosownie do pozostałego Okresu Subskrypcyjnego.

  4. W przypadku, jeśli to Ty lub Użytkownik końcowy naruszycie Umowę i naruszenie będzie miało charakter rażący, zwłaszcza grożący Nam odpowiedzialnością prawną, zastrzegamy sobie prawo do: (i) natychmiastowego zawieszenia dostępu do Konta Klienta oraz Użytkownika końcowego lub (ii) natychmiastowego zamknięcia Konta, za uprzednim powiadomieniem Cię za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail przypisany do Konta.

  5. Stan po rozwiązaniu Umowy. Z dniem rozwiązania Umowy uprawnienia do korzystania z Usługi wygasają. Na Twoje żądanie – złożone najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania Umowy, i za dodatkową opłatą, możemy umożliwić Ci pobranie Treści w wybranym przez nas ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie.

  6. Treści będą usuwane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty rozwiązania Umowy. Po upływie tego terminu nie będzie możliwe ich odzyskanie.

  7. Zaprzestanie świadczenia Usługi. Niezależnie od postanowień powyżej, przysługuje Nam prawo do zaprzestania świadczenia Usługi bez podania przyczyny, po wysłaniu zawiadomienia na adres e-mail przypisany do Konta z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem liczonym od dnia wysłania takiego zawiadomienia. W sytuacji, o której mowa niniejszym ust.:

   1. przekażemy Ci wyciąg z informacji przechowywanych w ramach Konta na adres e-mail przypisany do Konta w terminie 30 dni od zaprzestania świadczenia Usługi, oraz

   2. zwrócimy Ci część uiszczonej Opłaty Subskrypcyjnej obliczonej proporcjonalnie do pozostałej części Okresu Subskrypcyjnego objętego Umową, w terminie 30 dni od zaprzestania świadczenia Usługi, na rachunek bankowy wskazany przez Ciebie (przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia Naszego rachunku bankowego).

  8. Automatyczne przedłużenie. Jeśli żadna strona nie wypowie Umowy przed końcem bieżącego Okresu Subskrypcyjnego, Umowa ulegnie automatycznemu przedłużeniu na nowy Okres Subskrypcyjny, o ile żadna ze Stron nie złoży, na co najmniej trzydzieści (30) dni przed upływem bieżącego Okresu Subskrypcyjnego, oświadczenia, w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności, o rozwiązaniu Umowy z upływem danego Okresu Subskrypcyjnego.

  9. Rozwiązanie Umowy w sposób określony w ust. 11.1 powyżej nie wymaga wystąpienia ważnych przyczyn ani uzasadnienia.

  10. W przypadku przedłużenia obowiązywania Umowy, Opłaty zostaną wyliczone zgodnie z Cennikiem obowiązującym na dzień przedłużenia.

  11. W przypadku przedłużenia Umowy w trybie określonym w ust. 11.8 powyżej, nadal będziemy świadczyć dla Ciebie Usługę, Ty natomiast zobowiązujesz się uiszczać Opłatę Subskrypcyjną na zasadach przewidzianych w Regulaminie. W przypadku braku opłacenia Usługi w terminie płatności, dostęp do Serwisu może zostać do czasu jej uiszczenia zablokowany, co nie stanowi rozwiązania Umowy i nie zwalnia z obowiązku uiszczenia Opłaty za dany Okres Subskrypcyjny.

 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Jeśli jesteś Klientem Chronionym, możesz odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami Aktów Prawnych.

  2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, jesli złożysz Nam przed jego upływem jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformujesz o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone pisemnie na Nasz adres: ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław lub mailowo na adres e-mail: kontakt@lightapply.com.

  3. Jeśli wybierzesz elektroniczną formę oświadczenia, prześlemy Ci potwierdzenie jego otrzymania.

  4. Jesli odstąpisz od Umowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania Twojego oświadczenia, zwrócimy Ci również wszystkie dokonane płatności związane z Usługą. Zwrotu płatności dokonujmy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłeś, chyba że zgodziłeś się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami.

  5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 12.1 powyżej, nie przysługuje, jeżeli wykonaliśmy w pełni Usługę za Twoją wyraźną zgodą, a Ty zostałeś poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, że po jej realizacji utracisz prawo odstąpienia od Umowy oraz o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

  6. Jeżeli na Twoje wyraźne żądanie rozpoczęliśmy świadczenie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia, będziesz nadal zobowiązany do zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia. Kwotę, jaką będziesz musiał zapłacić obliczymy proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.

 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Obowiązujące prawo i jurysdykcja. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Nami a Tobą lub Użytkownikami końcowymi zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę LightApply.

  2. Modyfikacja sposobu świadczenia Usługi. Możemy modyfikować techniczny sposób realizacji Usługi, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków z Umowy.

  3. Zastrzeżenie dotyczące Klienta Chronionego. Do Klienta Chronionego stosuje się postanowienia Regulaminu w pełnym, dopuszczalnym przez przepisy Aktów Prawnych, zakresie.

  4. Środki techniczne. Zapewniamy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

  5. Cesja. Zbycie przez Ciebie uprawnień lub obowiązków związanych z Umową może nastąpić wyłącznie na podstawie Naszej uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

  6. Powiadomienia. Możemy powiadomić Cię zgodnie z Regulaminem o jego zmianie lub aktualizacjach Serwisu poprzez: wysłanie wiadomości na podany Nam adres e-mail jako adres e-mail powiązany z Twoim Kontem. Twoim obowiązkiem jest regularne odwiedzanie Konta i aktualizowanie adresu e-mail. Jeśli nie wywiążesz się z takiego obowiązku lub jeśli otrzymanie powiadomienia przez Ciebie nie powiedzie się z powodu problemów technicznych związanych ze sprzętem lub usługami, które są pod kontrolą Twoją lub Twoich dostawców, powiadomienia będą uważane za dostarczone Ci 2 dni po dacie takiego powiadomienia.

  7. Dostęp do Regulaminu. Możesz uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, a także sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy, w tym Regulaminu, następuje poprzez przesłanie do Ciebie wiadomości na przypisany do Konta adres e-mail.